STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki zwane w dalszej części statutu Towarzystwem. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar całej Polski. Realizacja zadań Towarzystwa może odbywać się poza granicami kraju. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką możliwość.

§ 3.

Towarzystwo stanowi organizację o charakterze naukowo-dydaktycznym. Towarzystwo koncentruje swą aktywność w dziedzinie medycyny, w obszarze rozpoznania, zapobiegania, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji wad, chorób i uszkodzeń kończyn górnych.

§ 4.


1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o   stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji przewidzianych Statutem działań Towarzystwo   może zatrudniać pracowników, w szczególności w ramach biura Zarządu Towarzystwa lub zlecać wykonywanie poszczególnych   zadań innym podmiotom.
3. Towarzystwo zostaje zawiązane na czas nieograniczony. 

§ 5.


1. Towarzystwo ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych w postaci: biura Zarządu Głównego, tematycznych sekcji   naukowych oraz jednostek terenowych (oddziałów), obejmujących zakresem swego działania jedno bądź kilka województw.
2. ednostki organizacyjne Towarzystwa tworzy i znosi Zarząd Towarzystwa.
3. Zasady tworzenia jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, ich kształt oraz zasady działania określi Regulamin   organizacyjny Towarzystwa przyjęty uchwałą Zarządu Towarzystwa, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu. 

§ 6.

Towarzystwo posiada swoje godło, którego wzór określa załącznik niniejszego Statutu. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, odznak i legitymacji.

§ 7.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o pokrewnym charakterze i celach działania.

Rozdział II.
Cele Towarzystwa i sposoby realizacji
§ 8.

Celem Towarzystwa jest:

1. dążenie do zrzeszania lekarzy zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie chirurgii kończyny głównej, bez   względu na posiadaną specjalizację;
2. upowszechniania wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie umiejętności zawodowych, inspirowanie   podejmowania przez nich pracy naukowej;
3. współdziałanie w procesie specjalizacji i dokształcania członków Towarzystwa, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i   władzami;
4. udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w ich pracy zawodowej i naukowej;
5. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów   zdrowotnych w reprezentowanej specjalności;
6. inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu chirurgii ręki, propagowanie wiedzy wśród innych specjalności i współpraca w   rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych;
7. organizowanie współpracy specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej chirurgii ręki za granicą;
8. propagowanie w społeczeństwie zachowań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie przypadków urazów kończyny górnej. 

§ 9.

Towarzystwo podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem działania dla realizacji celów, o których mowa w § 8, w tym:

1. organizuje zjazdy naukowe;
2. organizuje zebrania naukowe, sympozja, dyskusje okrągłego stołu i inne formy działalności szkoleniowo-naukowej;
3. szerzy wiedzę popularnonaukową dotyczącą chirurgii ręki, profilaktyki i leczenia schorzeń dotyczących kończyny górnej;
4. występuje z opiniami, wnioskami naukowymi i organizacyjnymi dotyczącymi problemów polskiej chirurgii ręki i członków   Towarzystwa do władz, samorządu lekarskiego i innych stowarzyszeń;
5. podejmuje wszechstronne działania w celu pozyskania środków na realizację zadań Towarzystwa, w szczególności poprzez   prowadzenie działalności gospodarczej, a także pozyskiwanie środków publicznych;
6. propaguje za granicą osiągnięcia polskiej chirurgii ręki;
7. wykorzystuje indywidualną aktywność poszczególnych członków;
8. podejmuje współpracę z wszelkimi podmiotami o podobnych celach działania lub deklarujących współpracę z Towarzystwem. 

Rozdział III.
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
§ 10.


1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym   Towarzystwa.
2. W skład Towarzystwa wchodzą członkowie:
a) zwyczajni;
b) honorowi;
c) wspierający. 

§ 11.


1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz lub fizjoterapeuta – obywatel polski bądź obywatel innego państwa, posiadający prawo   wykonywania zawodu lekarza w Polsce, specjalista ortopedii, chirurgii lub innej specjalności, wyrażający wolę we współdziałaniu w   realizacji celów Towarzystwa przyjęty przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji. Zarząd Towarzystwa   podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w skład Towarzystwa nie później niż w terminie 2 miesięcy od złożenia deklaracji.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
b) uczestniczenia w zebraniach i innych formach spotkań organizowanych przez władze Towarzystwa;
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa;
d) uczestniczenia we wszystkich przejawach formach aktywności Towarzystwa.
3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz i regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych,
c) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
d) regularnego opłacania składek członkowskich
4. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Towarzystwa,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich ponad 2 lata, mimo       pisemnego upomnienia. Po zapłaceniu zaległych składek przywraca się członkostwo uchwałą Zarządu Głównego,
c) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w     przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. 

§ 12.


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, która w pisemnym zgłoszeniu deklaruje stałą pomoc    Towarzystwu.
2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa.
3. Członek wspierający ma prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
4. Członkostwo wspierające ustaje po zaniechaniu współpracy z Towarzystwem na wniosek Zarządu Towarzystwa. 

§ 13.


1. Członkowsko honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Członków osobom szczególnie   zasłużonym dla Towarzystwa lub rozwoju Chirurgii Ręki w Polsce.
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego i są zwolnieni do   uiszczania składek członkowskich oraz opłat zjazdowych.
3. Członkostwo honorowe może być cofnięte jedynie przez Walne Zgromadzenie na wniosek Sądu Koleżeńskiego. 

Rozdział IV.
Władze Towarzystwa
§ 14.


1. Władzami Towarzystwa są:
    a) Walne Zgromadzenie Członków
    b) Zarząd Towarzystwa
    c) Komisja Rewizyjna
    d) Sąd Koleżeński
2. Kadencja wybieranych władz Towarzystwa trwa dwa lata, ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym zgodnie z wymogami § 18     pkt. a/ i b/ Statutu, a rozpoczęcie działalności bezpośrednio po wyborze.
3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do     głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych wybieranych władz Towarzystwa
5. Delegata do Światowej i Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki wybiera Zarząd Towarzystwa. 

§ 15.


1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływanych przez Zarząd Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 16.

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

1. uchwalenie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Towarzystwa,
5. uchwalanie wysokości składek członkowskich i budżetu Towarzystwa na następne dwa lata,
6. wybór lub odwołanie Prezesa, Prezesa Elekta, Sekretarza, Skarbnika oraz członka Zarządu Towarzystwa
7. wybór i odwołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
8. uchwalenie zmian statutu,
9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10. zatwierdzanie miejsca, terminu i tematyki zjazdów naukowych i innych imprez o charakterze ogólnokrajowym,
11. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Towarzystwa, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński lub poszczególnych     członków,
12. rozstrzyganie o pozbawieniu członkostwa na wniosek Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych. 

§ 17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie przy obecności:

a) w terminie pierwszym – co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
b) w terminie drugim – bez względu na liczbę obecnych, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§ 18.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi

§ 19.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na dwa lata. Termin i miejsce obrad oraz porządek dzienny Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej cztery tygodnie przed terminem zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Towarzystwa:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wiosek co najmniej dwudziestu członków Towarzystwa, złożony na piśmie do Zarządu Towarzystwa.
3. Zarząd Towarzystwa powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem trzech miesięcy od złożenia wniosku,   zawiadamiając pisemnie lub drogą elektroniczną członków, co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Zgromadzenia o terminie,   miejscu i tematyce.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane 

Rozdział V.
Zarząd Towarzystwa
§ 20.

Naczelną Władzą Towarzystwa kierującego działalnością w okresie między Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd Towarzystwa.

§ 21.


1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Prezesa Elekta, Prezesa poprzedniej kadencji, Sekretarza Skarbnika, Członka oraz   delegatów do współpracy ze Światową i Europejską Federacją Towarzystw Chirurgii Ręki
2. Prezes Elekt wybierany jest oddzielnie przez Walne Zgromadzenie.
3. Po zakończeniu kadencji Prezesa zostaje on mianowany Prezesem poprzedniej kadencji, a nowym Prezesem zostaje uprzednio    wybrany Prezes Elekt. 

§ 22.

Do zadań Zarządu Towarzystwa należy:

- kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia   Członków,
- reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie,
- organizowanie Zjazdów Naukowych poprzez powoływanie przewodniczących komitetów organizacyjnych, komisji naukowych,
- tematów głównych, proponowanych terminów i miejsca zjazdów,
- ustalenie z właściwymi władzami zasady udziału Towarzystwa w krajowych, międzynarodowych i zagranicznych zjazdach i imprezach naukowych
- przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających
- powoływanie Rady Naukowej Towarzystwa
- występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego
- powoływanie komisji problemowych do opracowania, rozwiązywania istotnych zagadnień dla potrzeb chirurgii ręki
- powoływanie Sekcji Tematycznych, z regulaminem pracy ustalanym przez Zarząd Towarzystwa
- powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz koordynowanie ich działalności
- organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

§ 23.

Rada Naukowa Towarzystwa ( RNT)

1. Członkowie RNT są powoływani przez Zarząd Towarzystwa.
2. Członkostwo w tym zespole nie podlega kadencyjności.
3. Celem RNT jest koordynacja działań wprowadzających umiejętność w Chirurgii Ręki, powoływanie Referencyjnych Ośrodków     Kształcących (w skrócie ROK), bieżąca ocena wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych lekarzy objętych     kształceniem w umiejętności Chirurgii Ręki, przebiegu szkolenia i modyfikacji jego przebieg oraz zatwierdzanie zakończenia     szkolenia z przesłaniem listy kandydatów do Państwowego Egzaminu Umiejętności do odpowiedniego departamentu Centrum     Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) lub Ministerstwa Zdrowia.
4. Członkowie RNT na zaproszenie Zarządu Towarzystwa biorą udział z posiedzeniach Zarządu Towarzystwa. 

§ 24.

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na rok, przy udziale minimum trzech członków Zarządu.

Rozdział VI
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński
§ 25.


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, składa się z trzech członków wybieranych przez Walne     Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wyłaniają ze swego grona Przewodniczącego. 

§ 26.


1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa,     ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, a na Walnym Zgromadzeniu 3. Członków przedstawia sprawozdanie i występuje z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi     Towarzystwa.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym. 

§ 27.


1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wyłaniają ze     swego grona Przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozpatrywania sporów między członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa i rozpoznaje     sprawy natury zawodowej, moralnej i honorowej oraz sprawy na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu

4. Towarzystwa. Odwołanie musi być przekazane Zarządowi Towarzystwa w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu     Koleżeńskiego. 

§ 28.

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński działają w oparciu o szczegółowe regulaminy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VII
Tryb uzupełnienia składu władz
§ 29.

W przypadku ustąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany przez Zarząd Towarzystwa w głosowaniu jawnym.

Rozdział IX
Majątek Towarzystwa
§ 30.

Majątek Towarzystwa składa się z majątku ruchomego, nieruchomego oraz funduszów, które stanowią:

a) składki członkowskie
b) dotacje, subwencje , darowizny
c) wpływy z działalności statutowej 

§ 31.

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Towarzystwa.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 32.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 33.

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony majątek.

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830