Profesor Władysław Manikowski

Prof. zw. dr hab med. Władysław Manikowski urodził się w Wilnie 28 września 1937 r. Ma dwoje dzieci oraz troje wnuków. Starszy syn Wojciech jest doktorem fizjoterapii, a młodszy Piotr doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Prof. Manikowski dyplom lekarza uzyskał w 1962 r. Pracował w Klinice Rehabilitacji i Ortopedii pod kierownictwem prof. Degi i prof. Sengera, a od 1971 r. w Klinice Chirurgii Ręki kierowanej przez prof. Strzyżewskiego. Doktorat obronił w 1974 r. Po śmierci prof. Strzyżewskiego pełnił obowiązki kierownika kliniki.

W 1985 r. uzyskuje stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy dotyczącej rekonstrukcji ścięgien, w tym też roku zostaje kierownikiem kliniki. W latach 1982-1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji. Od roku 1996 przez dwie kadencje jest prodziekanem Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej w Poznaniu i dalej dziekanem tegoż wydziału przez dalsze dwie kadencje.

Tytuł naukowy profesora otrzymuje w 1996 r. a stanowisko profesora zwyczajnego w 1999 r. Jest specjalistą w dziedzinie rehabilitacji (1967) i chirurgii ortopedycznej i urazowej (1975).

Prof. Manikowski był kierownikiem specjalizacji 9 lekarzy, promotorem 8 prac doktorskich i opiekunem 3 prac habilitacyjnych. Recenzował 24 prace doktorskie, 12 habilitacyjnych oraz 8 przewodów profesorskich. Opublikował 218 prac naukowych, 11 rozdziałów w podręcznikach oraz 19 opracowań dydaktycznych.

Brał udział w ponad 80 zjazdach i kongresach, wygłaszając ponad 100 prac. Był członkiem wielu komitetów naukowych, prowadził sesje naukowe i konferencje okrągłego stołu. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i przez dwie kadencje prezesem. Równie aktywnie działał w Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr, pełniąc funkcje przewodniczącego dwa razy po dwie kadencje. Był członkiem Zarządu Głównego PTOiTr i Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych. W uznaniu za swoją pracę otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową Miasta Poznania, Odznakę Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Odznakę za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego, Złotą Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Szermierki, Złotą Odznakę Okręgowego Związku Szermierzy, Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz najwyższe wyróżnienie Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki Pionier Chirurgii Ręki. Szczególne istotne jest to, że prowadzona niegdyś przez prof. Manikowskiego Klinika jest wiodącą jednostką w Polsce, i cieszy się uznaniem i szacunkiem również w Europie i na świecie.

Doktor Alfred Ożga

Alfred Ożga, urodzony 8 lipca 1937 roku w Lisewie w powiecie Chełmno nad Wisłą. Rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Gdańsku, otrzymując dyplom lekarza w 1962 roku. Z dniem 1 października 1963 roku został przyjęty do pracy w Klinice Ortopedycznej. W 1966 roku został specjalistą I stopnia z chirurgii ortopedycznourazowej.

Od 1967 roku pracował w Poradni Urazów Ręki. II stopień specjalizacji zdobył w 1970 roku. W 1971 roku obronił doktorat pod tytułem pt.: „Operacyjne leczenie łokciowego odchylenia palców ręki w ręce reumatoidalnej”.

Ręka reumatoidalna, obok niestabilności nadgarstka, stanowiła główne pole jego zainteresowań zawodowych. Pomiędzy 1969 a 1974 rokiem był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego w Klinice Ortopedycznej. Podjęta na początku lat osiemdziesiątych rozprawa habilitacyjna miała temat: „Niestabilności nadgarstka. Patomechanika, diagnostyka i leczenie” .

W chirurgii nadgarstka był uznanym w Polsce autorytetem. Na konferencjach i posiedzeniach dotyczących tego tematu miał często głos rozstrzygający. Wśród współpracowników zapamiętany został jako człowiek niezwykle sumienny i pracowity. Do dziś zachowały się artykuły w języku angielskim z własnym tłumaczeniem doktora Ożgi, pisanym starannym charakterem pisma pomiędzy wierszami, czy całe rozdziały książki Greena – biblii chirurgii ręki.

Niełatwe życie mieli również koledzy ortopedzi, którzy byli sumiennie rozliczani przez dra Ożgę za wszelkie potknięcia w pracy zarówno fachowe jak i administracyjne. Doktor Ożga pozostanie w naszej pamięci jako prekursor chirurgii ręki na Pomorzu, człowiek niezwykle prawy, sprawiedliwy, wiele wymagający od siebie, ale i od innych. Dowodem jego pracy jest książka wydana z okazji 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku, której był faktycznym autorem. Dr Alfred Ożga zmarł po ciężkiej chorobie 26 grudnia 1995 roku.

Profesor Antoni Hlavaty

Antoni Hlavaty, urodzony 27 kwietnia 1920 roku w Kołomyi w dawnym województwie stanisławowskim. Studia medyczne rozpoczął w 1943 roku we Lwowie, a ukończył je na Uniwersytecie Poznańskim w 1949 roku. Pracę rozpoczął 1 lipca 1949 roku w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Doktorat uzyskał w 1960 roku na podstawie pracy pt.: „Operacyjne leczenie stopy porażennej”, a habilitację w 1964 roku, której tematem były „Doświadczalne i kliniczne badania nad możliwością zapobiegania zrostom po szwie ścięgien”.

W latach 1967–1990 był Kierownikiem Kliniki Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Głównymi kierunkami badawczymi Profesora była chirurgia rekonstrukcyjna ręki, choroby stawu biodrowego oraz patologia kręgosłupa. Na podstawie badań własnych profesor Hlavaty sprecyzował wskazania do przeszczepiania ścięgien w niedowładach mięśni stóp w przypadku choroby Heinego-Medina. W kolejnych badaniach opracował metodę zapobiegania zrostom po szwie ścięgien, upowszechnił wykonywanie pierwotnych szwów i wolnych przeszczepów w urazowych uszkodzeniach ścięgien zginaczy palców ręki. W chirurgii kręgosłupa, w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa w metodzie Harringtona, zastąpił oryginalny dystraktor zapadkowy dystraktorem nagwintowanym, w którym haki dystraktora można było zabezpieczć nakrętkami. W 1984 roku jako pierwszy w kraju opublikował wyniki operacyjnego leczenia kręgozmyku zwyrodnieniowego. Profesor Hlavaty jest członkiem założycielem Sekcji Chirurgii Ręki.

Pasją Pana Profesora Hlavatego są góry. Powszechnie jest znana jego działalność w Klubie Wysokogórskim i niezliczone wędrówki latem i zimą w Tatrach.

Profesor Hlavaty jest wielką postacią w naszym życiu ortopedycznym. Znakomity lekarz, wspaniały naukowiec, człowiek obdarzony wszechstronnymi zainteresowaniami (góry, muzyka) jest do dzisiaj dla nas wzorem.

Profesor Henryk Kuś

Prof. dr hab. Henryk Kuś – ur. 24.05.1925 w Chropaczowie, zm. 16.07.1996 we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Lekarskiego (1951) oraz Wydziału Historyczno – Filozoficznego (1954) Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozwój zawodowy: 1952 – stopień doktora nauk medycznych, 1954 – specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej, 1956 – specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej, 1962 – stopień naukowy doktora habilitowanego, 1983 – tytuł profesora nadzwyczajnego, 1988 – tytuł profesora zwyczajnego.

Zatrudnienie:

1951-1963 III Katedra i Klinika Chirurgii AM we Wrocławiu,

1964-1967 I Katedra i Klinika Chirurgii AM we Wrocławiu,

1967-1981 Oddział Chirurgiczny Szpitala Miejskiego im. R. Czerwiakowskiego we Wrocławiu (ordynator),

1964-1981 Zakład Badań Tworzyw Sztucznych AM we Wrocławiu (kierownik),

1981-1995 Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu (kierownik).

Zainteresowania naukowe: chirurgia urazowa i rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, techniki mikrochirurgiczne, badania biomateriałów. Prof. dr hab. Henryk Kuś był twórcą nowych metod operacyjnych.

Działalność naukowo-dydaktyczna: autor i współautor 531 publikacji; uczestniczył w 179 Kongresach, Zjazdach i Sympozjach Naukowych krajowych i zagranicznych, na których wygłosił ponad 200 referatów; autor i współautor 16 filmów naukowodydaktycznych i 10 patentów lub wzorów użytkowych; promotor w 42 przewodach na stopień naukowy doktora; recenzent 41 rozpraw doktorskich; patron 4 przewodów habilitacyjnych; recenzent 7 rozpraw habilitacyjnych; promotor 2 doktoratów Honoris Causa AM we Wrocławiu (prof. Hanno Millesi, prof. Giacomo Brunelli).

Prof. dr hab. Henryk Kuś otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Zespołową

Nagrodę Państwową, 4 Nagrody Ministerialne, 10 nagród JM Rektora AM we Wrocławiu.

Profesor Roman Rutowski

Prof. dr hab. Roman Rutowski – ur. 04.04.1947 we Wrocławiu, zm. 12.06.2013 we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (1970).

Rozwój zawodowy: 1972 – specjalizacja I stopnia z patomorfologii, 1975 – specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej, 1979 – stopień doktora nauk medycznych, 1981 – specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej, 1993 – stopień naukowy doktora habilitowanego, 1999 – tytuł profesora, 2004 – stanowisko profesora zwyczajnego.

Zatrudnienie:

1970-1973 Zakład Anatomii Patologicznej Instytutu Biostruktury AM we Wrocławiu,

1973-1982 Oddział Chirurgiczny Szpitala Miejskiego im. R. Czerwiakowskiego we Wrocławiu,

1974-1994 Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów AM we Wrocławiu,

1982-2013 Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu (kierownik od 1995).Zainteresowania naukowe: chirurgia urazowa, ze szczególnym uwzględnieniem urazowych uszkodzeń obwodowego układu nerwowego, chirurgia ręki, zastosowanie technik mikrochirurgicznych, chirurgia eksperymentalna, w tym badania podstawowe i wdrażanie biomateriałów.

Działalność naukowo-dydaktyczna: autor i współautor 243 publikacji, głównie oryginalnych, streszczeń referatów i komunikatów zjazdowych oraz 10 rozdziałów w podręcznikach; współautor 3 filmów naukowo-dydaktycznych; autor 1 patentu; promotor w 17 przewodach na stopień naukowy doktora; recenzent 3 rozpraw habilitacyjnych; patron 1 przewodu habilitacyjnego; redaktor naczelny kwartalnika „Polimery w Medycynie”.

Rozprawa habilitacyjna prof. dr hab. Romana Rutowskiego została wyróżniona Nagrodą Indywidualną Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1994).

Prof. dr hab. Roman Rutowski został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Medalem Edukacji Narodowej.

W latach 2005-2008 był członkiem Senatu AM we Wrocławiu.

Profesor Bolesław Nagay

W dniu 8 stycznia 2014 roku odszedł od nas Profesor Bolesław Nagay, emerytowany kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PAM w Szczecinie. Profesor urodził się w 1926 r. we Lwowie, tam też uczęszczał do szkoły i tam zastała go wojna.

W 1942 r. został zaprzysiężony i rozpoczął działalność konspiracyjną w drużynie Trzaski (Marka Zakrzewskiego). Używał pseudonimów „Lach” i „Leopold”. W tym czasie rozpoczął pracę w Instytucie Behringa we Lwowie przy produkcji szczepionki przeciwtyfusowej metodą Weigla. W lipcu 1944 r., po zakończeniu udziału w akcji „Burza” we Lwowie, został oddelegowany do samodzielnej pracy przy legalizacji dokumentów wojskowych w języku rosyjskim i działalności informacyjnej.

Po wyjeździe ze Lwowa z transportem Teatru Polskiego przybył do Gdyni i rozpoczął studia w 1945 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Przed ukończeniem studiów, a po uzyskaniu absolutorium w 1950 r. rozpoczął pracę w I Klinice Chirurgicznej macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. prof. Stanisława Nowickiego i Kazimierza Dębickiego. Krótko potem został powołany do wojska i pracował w szpitalu wojskowym w Koszalinie do 1955 r., a następnie po zwolnieniu ze służby wojskowej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. W 1959 r., ukończywszy specjalizację z chirurgii ogólnej, zajął stanowisko zastępcy ordynatora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. W 1964 r. w Akademii Medycznej w Gdańsku uzyskał stopień doktora medycyny po obronie pracy doktorskiej pt. „Badania doświadczalne nad możliwością powstawania stanów tromboembolicznych w przypadkach stosowania penicylin”. W tym samym roku przeniósł się do Szczecina, gdzie rozpoczął prac w II Klinice Chirurgii PAM, początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta.

Jego szerokie zainteresowania naukowe obejmowały chirurgię jamy brzusznej. Jego praca dotycząca układu anatomicznego podprzeponowych gałęzi nerwów błędnych stała się podstawą do rozpracowania i wprowadzenia w klinice wszystkich typów wagotomii w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy. W dziedzinie chirurgii narządów jamy brzusznej opublikował wartościowe prace i spostrzeżenia kliniczne dotyczące przetok żołądkowych, niedrożności pooperacyjnej skrętu esicy, leczenia wielkich przepuklin brzusznych, ropni wątroby i nowotworów jamy brzusznej.

Drugim obszarem zainteresowań Profesora była chirurgia urazowa. Łącznie opublikował 13 prac z tego zakresu. Na podkreślenie zasługuje znacząca monografia przedstawiona na 42. Zjeździe Chirurgów w Gdańsku w 1964 r., oparta na obszernym materiale 64 tys. historii chorób i 1170 urazów czaszkowo-mózgowych. Praca ta wykonana była we współpracy z Wydziałem Nauk Medycznych PAN i stała się jednym z elementów decyzji wprowadzenia obowiązkowych kasków dla motocyklistów.

W 1996 r. Profesor przeszedł na emeryturę. Z uwagi na wielki autorytet i doświadczenie pracował do ostatnich swoich dni jako biegły Zakładu Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie.

Nasuwa się tu refleksja: ileż istnień ludzkich udało się ocalić dzięki zaangażowaniu Profesora. Wracając do osiągnięć Profesora w zakresie chirurgii urazowej, skonstruował On prowadnicę do gwoździ śródszpikowych Küntschera oraz specjalny wybijak do usuwania gwoździ zaklinowanych.

Opublikował doniesienia o przypadkach wyleczonej rany kłutej serca, urazowego uszkodzenia trzustki i pourazowego tętniaka tętnicy ramiennej. Opracował doświadczenia kliniczne leczenia obrażeń wielonarządowych na podstawie 500 przypadków.

Trzecim i najbardziej spektakularnym obszarem zainteresowań Profesora była chirurgia ręki. Profesor był wizjonerem tej dziedziny medycyny i jej rosnącego znaczenia. W 1973 r. habilitował się, publikując oryginalną pracę na temat tenodermoplastyki w rekonstrukcji ścięgien. W 1983 r. objął I Klinikę Chirurgii PAM w Szczecinie i od tego czasu jeszcze bardziej rozwinął najważniejszy obszar swoich zainteresowań i prac chirurgię ręki. Liczne prace z tej dziedziny z najważniejszą o dwuetapowym leczeniu najcięższych postaci przykurczu Dupuytrena, wprowadzenie w Polsce metody dwuetapowej rekonstrukcji ścięgien zginaczy, liczne modyfikacje techniki operacji rąk stanowiły jego pionierskie osiągnięcia. Wyrazem pasji i uporu Profesora była zmiana nazwy Kliniki na Klinikę Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki w 1988 r. Krótko potem zainicjował nowatorskie wówczas dyżury dla ostrych urazów ręki w regionie.

Profesor miał olbrzymi talent menedżerski, dzięki jego osobistym kontaktom Klinikę wspierały i wyposażały największe zakłady Pomorza Zachodniego. Inżynierowie stoczni i Polmo wykonywali dla Kliniki prototypy narzędzi i implantów wg pomysłu i idei Profesora. Był znany i szanowany w środowisku chirurgów ręki na całym świecie.

Najwięksi chirurdzy ręki tamtych czasów, jak prof. Kleinert, prof. Buck-Gramko, prof. Millesi, byli jego osobistymi przyjaciółmi. Przyjeżdżali z „wielkiego wówczas świata do naszego małego Szczecina”. Profesor gościł ich w swoim domu, a my jako jego asystenci jeździliśmy na staże do najlepszych ośrodków na świecie.

Za wkład w rozwój światowej i polskiej chirurgii ręki Światowa Federacja Chirurgii Ręki przyznała Profesorowi tytuł Pioniera Chirurgii Ręki. Otrzymał to wyróżnienie jako pierwszy Polak w historii na zjeździe w Vancouver 1998 r. Oprócz tej prestiżowej nagrody środowiska chirurgów ręki Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Gryfa Pomorskiego i Złotą Honorową Odznaką Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Odznakę tę otrzymał nie za polityczny koniunkturalizm minionych czasów, ale za replantację ręki u rosyjskiego robotnika, który pracował w Szczecinie.

Niezależnie od pracy naukowej i zawodowej był aktywnym działaczem społecznym. Należał od 1960 r. do Stronnictwa Demokratycznego, a następnie Unii Wolności. Angażował się bardzo mocno w organizowanie pomocy charytatywnej dla mniejszości polskiej we Lwowie. Dla nas, Jego asystentów, był wielkim autorytetem, który zbudował nie na autorytarnych i despotycznych rządach kierownika Kliniki, ale na skromności, wiedzy, kunszcie chirurga, umiejętności słuchania. Profesora uwielbiali pacjenci. Był człowiekiem, którego dewizą była służba ludziom, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka bez względu na jego pozycję. Profesor miał zasadę, że każdego należy cierpliwie wysłuchać, każdemu należy spróbować pomóc. Kardynalną zasadę Profesora, której nas uczył, było to, że należy wierzyć pacjentowi. Tych zasad było zresztą znacznie więcej, prostych, logicznych, zapadających w pamięć.

Profesor Stanisław Pielka

Data urodzenia: 12.01.1940

Wykształcenie: 1964 – dyplom lekarza na Wydz. Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1971, 1976 – I i II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, 1979 – stopień dr n. med., 1994 – stopień dr hab. n. med., 2009 – tytuł naukowy profesora n. med. nadany przez Prezydenta RP.

Działalność naukowa i zawodowa dotyczyła głównie traumatologii, chirurgii ręki i mikrochirurgia oraz chirurgii eksperymentalnej. W latach 1973-2008 zatrudniony w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki AM we Wrocławiu na stanowisku, kolejno: asystenta, adiunkta i profesora, pełniąc funkcję zastępcy kierownika Kliniki.

W okresie 2000-2010 kierownik Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów AM we Wrocławiu. Odbył staże naukowo-szkoleniowe w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, w Jugosławii i na Węgrzech, szkoląc się głównie w traumatologii i chirurgii ręki.

Od 1984 r. był współorganizatorem i wykładowcą w ponad 30 podyplomowych kursach w zakresie „Technik Mikrochirurgicznych i Chirurgii Ręki” organizowanych przez Klinikę. Był członkiem założycielem Sekcji Polskiej International College of Surgeons, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii, w których pełnił funkcje z wyboru w zarządach tych organizacji. Jest członkiem 7 towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

Za działalność naukową i dydaktyczną został odznaczony między innymi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką „Polskie Towarzystwo Lekarskie. Zasłużonemu”, Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” i innymi.

Profesor Ryszard Kocięba

Ryszard Kocięba (1933–2005) – chirurg i anestezjolog, uczeń prof. Wiktora Brossa, twórca i dyrektor Ośrodka Replantacji Kończyn w Trzebnicy, profesor chirurgii.

W 1971 jako ordynator oddziału chirurgicznego szpitala powiatowego w Trzebnicy przeprowadził w nim drugą w Europie udaną operację replantacji ręki.

W utworzonym w 1972 r. ośrodku opracował liczne specjalistyczne techniki mikrochirurgiczne, oraz udoskonalił różnorodne metody klasycznych operacji z zakresu chirurgii ręki i chirurgii ogólnej. W 1979 r. przeprowadził jako jeden z pierwszych w Europie transfer II palca stopy w miejsce utraconego kciuka; technikę tę stosował z powodzeniem także w przypadku utraty palców długich na różnych poziomach amputacji. W 1982 r. jako pierwszy w Polsce, pomyślnie przeprowadził replantację obu podudzi u 3 letniego dziecka, a następnie pojedynczego podudzia u 2,5 letniego dziecka. Profesor Kocięba zapoczątkował Polski Program Przeszczepiania Kończyny Górnej, z powodzeniem kontynuowany przez jego uczniów.

Profesor Jacek Puchała

Specjalista Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Specjalista Chirurgii Dziecięcej, Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Twórca pierwszego w Polsce DZIECIĘCEGO CENTRUM OPARZENIOWEGO, które istnieje od 2003 roku, współtwórca krakowskiej szkoły leczenia oparzeń. Był pionierem w Polsce w stosowaniu INTEGRY, czyli „sztucznej skóry”, która w leczeniu oparzeń skraca czas rekonwalescencji i pozwala na zminimalizowanie szpecących blizn. Jako pierwszy w kraju zastosował i rozpowszechnił radykalne i głębokie wycinanie martwicy w leczeniu oparzeń.

Autor rozprawy habilitacyjnej „Charakterystyka oraz leczenie podłużnych wad promieniowych i łokciowych u dzieci”, 1998.

Członek Zarządu Głównego European Burns Association EBA (2003-2005), Sekretarz generalny w latach 2008-2011 European/International Club for Pediatric Burns (ECPB), Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń (PTLO), Członek-założyciel i prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii.

Laureat nagrody „Per aspera ad astra” Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Otrzymał medal „Serce za Serce” przyznany przez Fundacje Prometeusz, Laureat nagrody „Order Uśmiechu”. W 2008 roku otrzyma³ Nagrodę Główna European Club for Paediatric Burns: Zora’s Janzekovic Golden Razor Prize za szczególne dokonania w podnoszeniu poziomu leczenia dzieci oparzonych. W 2009 otrzymał międzynarodową nagrodę im. Giuseppe Whitakera, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie leczenia oparzeń przez radę chirurgów oparzeniowych wraz ze Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Prywatnie miłośnik muzyki, malarstwa, wycieczek górskich.

Profesor Hieronim Strzyżewski

Hieronim Strzyżewski urodził się 4 kwietnia 1926 roku w Sierakowie. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, a specjalizację w Instytucie Ortopedii pod kierownictwem prof. Wiktora Degi.

Profesor Strzyżewski odbył zagraniczne staże, gdzie odbył szkolenie w najlepszych ośrodkach z Parkesem, Pulvertaftem czy Stackiem, doskonaląc swoja wiedzę i umiejętności z zakresu chirurgii kończyny górnej.

Po powrocie zorganizował i poprowadził pierwszą w Polsce poradnię chirurgii ręki oraz objął kierownictwo oddziału leczenia urazów rąk. Działalność Hieronima Strzyżewskiego zwieńczona została utworzeniem w 1970 r. pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Ręki. Był współautorem około 130 publikacji naukowych.

W 1980 roku opatentował protezę ścięgien zginaczy.

W roku 1965 udało mu się zorganizować Sekcję Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, następnie przekształconą w Towarzystwo Chirurgii Ręki, wydające Biuletyn Chirurgii Ręki.

Profesor Hieronim Strzyżewski zmarł 7 czerwca 1981 r. po ciężkiej chorobie. Był osobą dokładną, wymagającą i stanowczą. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830